Vilkår og betingelser

 1. WEBSHIPPER ApS

1.1.Disse vilkår og betingelser gælder for alle aftaler, herunder om abonnementer, produkter og tjenester, som indgås mellem dig/jer (i det følgende benævnt ”kunden”) og WEBSHIPPER ApS, CVR. nr. 35668934, Søndergade 2B 1. sal, 8600 Silkeborg, e-mail: dpo@nshift.com, tlf. + 45 8987 8315.

 1. WEBSHIPPER og kundens adgang til online systemer

2.1.WEBSHIPPER er en abonnementsbaseret onlinetjeneste til automatisering af fragtprocesser for kunden.

2.2.Tjenesten fungerer ved, at WEBSHIPPER ApS’ online-systemer modtager oplysninger og data fra kunden vedrørende forsendelser med henblik på videre automatisering og håndtering af kundens fragtprocesser. Dette omfatter bl.a. kommunikationen med og booking hos kundens fragtleverandører samt generering af pakkelabels (label med forsendelsesoplysninger som kunden påsætter pakker).

2.3.Kunden tildeles adgang til at anvende tjenesterne og den tilhørende software forbundet med WEBSHIPPER-løsningen, så længe abonnementsperioden løber.

 1. Abonnementstyper

3.1.De forskellige abonnementstyper indeholder et maksimalt antal forsendelser og brug af arbejdsstationer m.v. pr. abonnementsperiode.

3.2.Yderligere forsendelser og arbejdsstationer samt andre udvidelser eller tilkøb prissættes i kundens aftale med WEBSHIPPER ApS.

3.3.Abonnementstyperne og de forskellige parametre til beregning af abonnementspris er illustreret på webshipper.dk/priser/.

 1. Abonnementsperiode og fakturering

4.1.En abonnementsperiode løber i 30 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2.Abonnementet faktureres forud for den kommende abonnementsperiode.

4.3.Hvis det efterfølgende viser sig, at kundens forbrug i den pågældende abonnementsperiode har været større end det, som den valgte abonnementstype og/eller aftale berettiger til, faktureres kunden for sådant merforbrug, herunder yderligere forsendelser, udvidelser og andre tilkøb.

5.Overskridelse af det maksimale antal forsendelser eller forbrugsloftet

5.1.Ved overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode vil der for den pågældende abonnementsperiode blive opkrævet merbetaling for sådanne yderligere forsendelser.

 1. Konsulentassistance

6.1.WEBSHIPPER ApS kan tilbyde kunden konsulentassistance udover almindelig support, herunder til opsætning af tjenesterne, uddannelse og anden sparring i forhold til tilrettelæggelse af kundens forretningsprocesser i forhold til optimering af ordre- og forsendelsesflow.

6.2.Såfremt WEBSHIPPER ApS skal levere konsulentassistance til kunden, udarbejdes en beskrivelse heraf, ligesom der aftales nærmere i forhold til betaling og evt. tids- og leveranceplan.

 1. Varighed og opsigelse

7.1.Et abonnement begynder at løbe fra den dato, hvor WEBSHIPPER ApS modtager kundens accept af abonnementsaftalen. Ved prøveabonnementer begynder abonnementet at løbe fra kundens aktivering af prøveabonnementet.

7.2.Når en af parterne opsiger abonnementsaftalen efter bestemmelsen i pkt. 7.3 nedenfor løber abonnementet indtil udløbet af abonnementsperioden. Prøveabonnementer udløber automatisk ved prøveabonnementets udløb.

7.3.Abonnementet kan opsiges af kunden eller WEBSHIPPER ApS med et varsel på 14 dage til abonnementsperiodens udløb, medmindre andet er aftalt.

7.4.Opsigelse af en aftale om konsulentassistance kan ske til ophør med 10 dages skriftligt varsel inden arbejdet skal påbegyndes.

7.5.Enhver opsigelse skal fra begge parters side ske skriftligt for at være gyldig, og opsigelsesvarslet regnes fra den dag, hvor modparten har modtaget opsigelsen.

 1. Priser og særaftaler

8.1.Den løbende abonnementspris samt priserne på evt. tilkøb, fremgår af kundens aftale med WEBSHIPPER ApS.

8.2.Hvis kunden ønsker at tilkøbe ydelser, der ikke er inkluderet i abonnementsprisen, og som ikke er særskilt prissat, aftales prisen konkret med WEBSHIPPER ApS inden ydelsen leveres.

8.3.Alle priser er angivet ekskl. moms, medmindre andet fremgår, og alle transaktioner som betales med kreditkort eller debetkort tilføjes et gebyr svarende til gebyret, der betales til betalingsudbyderen. Alle betalinger, som foretages via bankoverførsel, vil blive pålagt et gebyr på DKK 50.

8.4.Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, udgør abonnementsprisen (i) et beløb som er i overensstemmelse med WEBSHIPPER ApS’ til enhver tid gældende prisliste, og som (ii) WEBSHIPPER ApS har ret til at forøge (a) årligt med 30 dages varsel, og (b) til enhver tid hvis det skyldes ændringer i offentlige afgifter, skatter eller andre omkostninger. Såfremt kunden indenfor 14 dage efter meddelelse herom er udstedt, orienterer WEBSHIPPER ApS om sin utilfredshed hermed, har kunden ret til at opsige den pågældende aftale med WEBSHIPPER ApS til ophør en måned efter, at WEBSHIPPER ApS har modtaget meddelelse om kundens utilfredshed.

 1. Ansvar og mangler

9.1.WEBSHIPPER ApS yder ingen garanti og begrænser sit erstatningsansvar overfor kunden til et beløb, som aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for sit abonnement og andre ydelser i løbet af de seneste 12 måneder før en skade, og under alle omstændigheder maksimalt DKK 10.000.

9.2.WEBSHIPPER ApS bærer – uanset graden af uagtsomhed – intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tidstab, tab af data, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v. Dette indebærer, at tab som følge af mangelfuld integration mellem transportører og ordresystemer anses for indirekte eller følgeskader.

9.3.WEBSHIPPER ApS er i tilfælde af mangler eller forsinkelse berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering indenfor en rimelig frist, herunder lade dette foretage af servicepartnere eller underleverandører.

 1. Immaterielle rettigheder

10.1.Alle immaterielle rettigheder til WEBSHIPPER-systemet, herunder den relaterede software, tilhører WEBSHIPPER ApS eller dennes samarbejdspartnere.

10.2.Kunden må ikke kopiere, videreformidle, opdele, modificere eller udarbejde afledte værker af softwaren associeret med WEBSHIPPER-løsningen. Ydermere må der ikke udføres dekompilering, reverse engineering eller på anden vis gøres forsøg på at udvinde kildekoden til softwaren, opdateringer af denne eller dele heraf. Forsøg på dette udgør en væsentlig krænkelse af WEBSHIPPER ApS’ immaterielle rettigheder.

10.3.WEBSHIPPER ApS er berettiget til at benytte kundens navn og logo i referencemæssig sammenhæng på alle websider, der ejes af WEBSHIPPER ApS, medmindre andet er aftalt.

 1. Overdragelse af abonnement

11.1.Kunden må ikke overdrage et abonnement til tredjemand. Ydermere må den relaterede software ikke anvendes på enheder, som ikke ejes eller kontrolleres af kunden.

11.2.Uanset ovennævnte kan kunden være berettiget til at lade sine egne kunder få adgang til tjenesten med henblik på at stille den til rådighed for andre (whitelabel). Dette forudsætter, at WEBSHIPPER ApS har meddelt kunden skriftlig tilladelse hertil.

 1. Ændringer

12.1.Disse vilkår og betingelse kan ændres af WEBSHIPPER ApS uden varsel, såfremt der er tale om mindre væsentlige ændringer. Sådanne ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor de er annonceret på webshipper.dk.

12.2.Ændringer, som ikke er omfattet af pkt. 12.1 ovenfor, skal varsles af WEBSHIPPER ApS mindst 30 dage før ikrafttræden, medmindre andet er aftalt. Varsling fra WEBSHIPPER ApS til kunden kan ske ved annoncering på webshipper.dk, og kunden opfordres derfor til jævnligt at holde sig orienteret om evt. ændringer.

 1. Lovvalg og værneting

13.1.Nærværende vilkår og betingelser reguleres af dansk ret.

13.2.Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer af, eller på anden måde er forbundet hermed, skal søges løst af parterne gennem forhandling. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af Retten i Aarhus som første instans.