Vilkår og betingelser v5

Gyldig før d. 29 juni 2021

Nærværende vilkår gælder for aftaler, der indgås med WEBSHIPPER ApS.

Vilkår og betingelser version 5.0 er gældende fra og med d. 28 februar 2020.

WEBSHIPPER ApS

1.1.Aftalen indgås mellem dig/jer (i det følgende
benævnt ”kunden”) og WEBSHIPPER ApS, CVR. nr. 35668934, Søndergade 2B 1.
Sal, 8600 Silkeborg, e-mail:info@webshipper.com, tel. + 45 7199 3801.

2. WEBSHIPPER og licensrettigheder, samt brug af kunden som reference

2.1.WEBSHIPPER er en abonnementsbaseret onlinetjeneste til automatisering af fragtprocesser for kunden.

2.2.Tjenesten fungerer ved at WEBSHIPPER ApS’
online-systemer modtager oplysninger og data fra kunden vedrørende
forsendelser med henblik på videre automatisering og håndtering af
kundens fragtprocesser. Dette indbefatter bl.a. kommunikationen med, og
booking hos kundens fragtleverandører, samt generering af pakkelabels
(label med forsendelsesoplysninger som kunden påsætter pakker).

2.3.Nærværende vilkår gælder for alle abonnementer,
produkter og tjenester fra WEBSHIPPER ApS, såvel som for gratis
prøveabonnementer med det særlige forhold at gratis prøveabonnementer er uden omkostninger.

2.4.Kunden har udelukkende licens til at anvende
tjenesterne og softwaren forbundet med WEBSHIPPER-løsningen så længe, at
abonnementsperioden løber.

2.4.1.Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til
WEBSHIPPER-systemet og den relaterede software, samt evt. hardware,
tilkommer alene WEBSHIPPER ApS.

2.4.2.Kunden kan ikke overdrage abonnementet og den
tilhørende licens til tredjemand. Ydermere må den relaterede software
ikke anvendes på enheder, som ikke ejes eller kontrollers af kunden.

2.4.3.Kunden må ikke kopiere, videreformidle,
opdele, modificere eller udarbejde afledte værker af softwaren
associeret med WEBSHIPPER-løsningen. Ydermere må der ikke udføres
dekompilering, reverse engineering eller på anden vis gøres forsøg på at
udvinde kildekoden til softwaren, opdateringer af denne eller dele
heraf. Forsøg på dette udgør brud på de intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende WEBSHIPPER ApS.

2.5.Kunden giver samtykke til, at WEBSHIPPER ApS kan
indsamle og anvende tekniske, ikke personhenførbare data og relateret
information, inklusiv, men ikke begrænset til, information om kundens
enheder, system og software med henblik på at gennemføre opgraderinger,
forbedre produktet, produkt support eller andre ydelser.

2.6.Kunden giver samtykke til, at WEBSHIPPER ApS kan
benytte kundens navn og logo i referencemæssig sammenhæng på alle
websider, der ejes af WEBSHIPPER ApS.

3. Abonnementstyper

3.1. En abonnementsperiode løber i 30 dage.

3.2. Abonnementstyperne ESSENTIALS, PRO, ADVANCED og
ENTERPRISE indeholder et maksimalt antal forsendelser pr.
abonnementsperiode, som kan benyttes frem til udløbet af den indeværende
abonnementsperiode. Ydermere sætter de nævnte abonnementstyper et
forbrugsloft over antallet af ordresystemer, brugere, transportører og
printere som kunden kan opsætte uden merberegning.

3.3. Yderligere forsendelser, ordresystemer,
brugere, transportører og printere, samt andre udvidelser eller tilkøb,
prissættes i kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

3.4.Abonnementstypen UNLIMITED indeholder et
mindsteantal forsendelser pr. abonnementsperiode som vil blive
faktureret uanset antallet af anvendte forsendelser. Ydermere
indbefatter denne abonnementstype ikke begrænsninger for antallet af
forsendelser, ordresystemer, brugere, transportører eller printere.

3.5.Abonnementstypen UNLIMITED prissættes i kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

4. Fakturering og faktureringsperioder

4.1.BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO PREMIUM- og
ENTERPRISE-abonnementer faktureres bagud med 90 dages
faktureringsperioder. Dagen efter udløbet af hver tredje fortløbende 30
dages abonnementsperiode modtager kunden en faktura vedrørende de tre
forudgående abonnementsperioder samt evt. yderligere forsendelser, udvidelser og andre tilkøb i faktureringsperioden.

4.2.UNLIMITED-abonnementer faktureres bagud med 30
dages faktureringsperioder. Dagen efter udløbet af hver 30 dages
abonnementsperiode modtager kunden en faktura vedrørende den forudgående
abonnementsperiode samt evt. yderligere forsendelser, udvidelser og andre tilkøb i faktureringsperioden.

4.3.Ved manglende anvendelse af mindsteantallet af
forsendelser pr. abonnementsperiode i et UNLIMITED-abonnement vil kunden
blive faktureret med en abonnementspris, som svarer til mindsteantallet
af forsendelser for den pågældende abonnementsperiode.

4.4.Faktureringsperioderne danner grundlag for beregning af opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4.

5A. Overskridelse af det maksimale antal forsendelser (WEBSHIPPER v1)

5A.1. Nærværende afsnit gælder, hvis kunden anvender version 1 af WEBSHIPPER-platformen.

5A.2.Overskrides det maksimale antal forsendelser
pr. abonnementsperiode indenfor indeværende abonnementsperiode, vil
kundens abonnement automatisk blive opgraderet til den næste
abonnementstype i rækken.

5A.2.1.Overskrides det maksimale antal forsendelser i
et BUSINESS-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil
kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO-abonnement.

5A.2.2.Overskrides det maksimale antal forsendelser i
et PRO-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens
abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO PLUS-abonnement.

5A.2.3.Overskrides det maksimale antal forsendelser i
et PRO PLUS-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil
kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO
PREMIUM-abonnement.

5A.2.4.Overskrides det maksimale antal forsendelser i
et PRO PREMIUM-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil
kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et
ENTERPRISE-abonnement.

5A.2.5.Overskrides det maksimale antal forsendelser i
et ENTERPRISE-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil
kunden blive kontaktet af WEBSHIPPER ApS med henblik på forhandling om
opgradering til et UNLIMITED-abonnement.

5A.3.Når kundens abonnement opgraderes grundet
overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr.
abonnementsperiode, vil kunden fremadrettet blive faktureret den
aktuelle abonnementspris for det opgraderede abonnement, som er gældende
ved opgraderingens ikrafttræden.

5A.3.1.Ved opgradering til et UNLIMITED-abonnement
vil der blive fastsat en fast pris pr. forsendelse baseret på kundens
forsendelsesvolume.

5A.4.Når kundens abonnement opgraderes efter pkt.
5A.2 begynder det opgraderede abonnement at løbe, og det nuværende antal
anvendte forsendelser nulstilles, fra og med dagen, hvor det maksimale
antal forsendelser pr. abonnementsperiode for den tidligere
abonnementstype blev overskredet. Nye faktureringsperioder for det
opgraderede abonnement, på 90 eller 30 dage afhængigt af abonnementet
jf. afsnit 4, løber ligeledes fra og med dagen, hvor det maksimale antal
forsendelser pr. abonnementsperiode for den tidligere abonnementstype
blev overskredet.

5A.5.Der betales fuld abonnementspris for den
tidligere abonnementsperiode, hvori det maksimale antal forsendelser
blev overskredet, uagtet at den ikke var udløbet. Kunden vil derfor
modtage en afsluttende faktura relateret til den tidligere
abonnementstype.

5A.6.Når kundens abonnement opgraderes grundet
overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr.
abonnementsperiode, er det fremadrettet faktureringsperioderne for det
opgraderede abonnement, der danner grundlag for beregning af
opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4 og tilsvarende ved efterfølgende
opgraderinger.

Ydermere begynder der ikke at løbe en ny uopsigelighedsperiode efter
pkt. 6.3, og den eksisterende uopsigelighedsperiode beregnes fortsat fra
datoen, hvor WEBSHIPPER ApS modtog kundens accept af den indledende
abonnementsaftale.

5B.Overskridelse af det maksimale antal forsendelser ellerforbrugsloftet (WEBSHIPPER v2)

5B.1.Nærværende afsnit gælder, hvis kunden anvender version 2 af WEBSHIPPER-platformen.

5B.2.Ved overskridelse af det maksimale antal
forsendelser pr. abonnementsperiode i et BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO
PREMIUM- eller ENTERPRISE-abonnement vil der for den pågældende
abonnementsperiode blive opkrævet et gebyr for alle yderligere
forsendelser.

5B.3.Ved overskridelse af forbrugsloftet i et
BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO PREMIUM- eller ENTERPRISE-abonnement vil
der på fast basis blive tillagt en ekstra omkostning til den
almindelige abonnementspris for alle yderligere ordresystemer, brugere,
transportører og printere.

6. Varighed og opsigelse

6.1.Abonnementet begynder at løbe fra den dato, hvor
WEBSHIPPER ApS modtager kundens accept af abonnementsaftalen. Ved
prøveabonnementer begynder abonnementet at løbe fra kundens aktivering
af prøveabonnementet.

6.2.Når en af parterne opsiger abonnementsaftalen
efter bestemmelserne i pkt. 6.3, 6.4 og 6.6 løber abonnementet indtil
udløbet af det angivne opsigelsesvarsel, jf. uopsigelighedsperioden.
Prøveabonnementer udløber automatisk ved prøveabonnementets udløb.

6.3.Abonnementet er uopsigeligt fra kundens side i
de første 90 dages abonnementsperiode. Dvs. at opsigelse ikke kan
afgives af kunden før abonnementet har været i kraft i 90 dage.

6.4.Efter uopsigelighedsperiodens udløb kan
abonnementet opsiges af kunden med et varsel svarende til perioden frem
til udløbet af den aktuelle faktureringsperiode + 90 dage.

Eksempel:Efter uopsigelighedsperiodens udløb opsiges et
BUSINESS-abonnement af kunden på et tidspunkt, hvor der er 35 dages
løbetid tilbage af en given 90 dages faktureringsperiode: Abonnementet
ophører ved udløbet af de 35 dage i den aktuelle faktureringsperiode +
90 dage, dvs. at abonnementet ophører 125 dage efter at WEBSHIPPER ApS
har modtaget opsigelsen.

6.5.WEBSHIPPER ApS kan til hver en tid opsige
abonnementet med et varsel svarende til den aktuelle
faktureringsperiodes udløb + 90 dage.

6.6.Opsigelse skal fra begge parters side ske
skriftligt (en mundtlig opsigelse er ikke en gyldig opsigelse), og
opsigelsesvarslet regnes fra den dag, hvor at modparten har modtaget
opsigelsen.

7. Priser og særaftaler

7.1.Den løbende abonnementspris, samt priserne på evt. tilkøb, fremgår af kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

7.2.Hvis kunden ønsker at tilkøbe ydelser, der ikke
er inkluderet i abonnementsprisen og som ikke er særskilt prissat i
kundens kontrakt, aftales prisen konkret med WEBSHIPPER ApS inden
ydelsen leveres.

7.3.Alle priser er angivet ekskl. moms medmindre
andet fremgår, og alle transaktioner som betales med kreditkort eller
debetkort tilføjes et gebyr svarende til gebyret som betales til
betalingsudbyderen. Alle betalinger som foretages via bankoverførsel vil
blive pålagt et gebyr på 50 kr.

8. Ansvar og mangler

8.1.WEBSHIPPER ApS yder ingen garanti og begrænser
sit erstatningsansvar overfor kunden til et niveau, hvor det aldrig kan
overstige det vederlag som kunden har betalt for sit abonnement, og
under alle omstændigheder maksimalt kr. 10.000.

8.2.WEBSHIPPER ApS bærer – uanset graden af
uagtsomhed – intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller
følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab,
tidstab, tab af data, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede
besparelser m.v.

8.3.WEBSHIPPER ApS er berettiget til at lade afhjælpning eller omlevering foretage af servicepartnere.

9. Persondataretlige bestemmelser – Om forholdet mellem kunden som dataansvarlig og WEBSHIPPER ApS som databehandler

9.1.Tjenesten som udbydes af WEBSHIPPER ApS er en
platform til automatisering af fragtprocesser for kunden, og som
naturligt led heri behandler WEBSHIPPER ApS diverse persondata på
kundens vegne. Det drejer sig om data vedrørende kundens egne kunder,
dvs. data vedr. de personer, som er modtagere af kundens forsendelser.

Nærværende afsnit vedrører forholdet mellem
den dataansvarlige(kunden) ogdatabehandleren(WEBSHIPPER ApS) i
forbindelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(i det følgende benævnt “persondataforordningen”).

9.2De behandlede personoplysninger.

9.2.1.Databehandleren har som led i WEBSHIPPER-abonnementet adgang til, på den dataansvarliges vegne, at behandle følgende:

Navne og adresser på modtagerne.

Oplysninger om de enkelte varetyper, der skal afsendes og varernes værdi/pris.

9.3.Formålet med persondatabehandlingen og omfang.

9.3.1I naturlig sammenhæng med databehandlerens
position som leverandør af en abonnementsbaseret løsning til håndtering
af den dataansvarliges fragtprocesser vil personoplysninger blive
behandlet og opbevaret af databehandleren. Ydermere vil databehandleren
udveksle de behandlede personoplysninger med relevante tredjeparter i
form af de fragtfirmaer den dataansvarlige benytter, og evt.
toldmyndigheder.

9.3.2.Formålet med persondatabehandlingen er håndtering af den dataansvarliges fragtprocesser.

9.3.3.Databehandleren må alene behandle
personoplysningerne i det omfang det er nødvendigt for driften af den
dataansvarliges WEBSHIPPER-abonnement hos databehandleren, og/eller
såfremt gældende lovgivning pålægger databehandleren at behandle
oplysningerne i øvrigt.

9.3.4.Fragtfirmaerne som persondata videregives til,
som led i nærværende aftale, er kundens databehandlere, og dermed ikke
WEBSHIPPER ApS’ databehandlere. I den forbindelse har WEBSHIPPER ApS
alene en formidlende funktion mellem kunden og kundens eksisterende
databehandlere.

9.4.Databehandlerens forpligtelser

9.4.1.Databehandleren må alene behandle de
omhandlede personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges
instruks. – Det vil sige den instruks der ligger i WEBSHIPPER-løsningen
gående ud på, at databehandleren skal håndtere fragtprocesser for den
dataansvarlige.

9.4.2.Databehandleren er forpligtet til at overholde
den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og skal omgående
underrette den dataansvarlige såfremt en instruks fra den
dataansvarlige, efter databehandlerens mening, er i strid med
persondataforordningen eller dansk persondataret i øvrigt.

9.4.3.Databehandleren skal anvende passende tekniske
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre,
at personlysningerne ikke tilintetgøres, fortabes, forringes eller
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i
strid med persondatalovgivningen, herunder skal databehandleren
iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige efter
persondataforordningens artikel 32.

9.4.4.Databehandleren er forpligtet til, uden unødig
forsinkelse, at give den dataansvarlige meddelelse om brud på
datasikkerheden. Databehandleren skal i den forbindelse oplyse den
dataansvarlige om:

 • Karakteren af bruddet på sikkerheden.
 • Om muligt, typen og antallet af berørte registrerede samt typen af
  berørte personoplysninger og antallet af berørte registreringer af
  persondataoplysninger.
 • De foranstaltninger som databehandleren har truffet eller foreslår
  truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis
  det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige
  skadevirkninger.
 • De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden.

9.4.5.Databehandleren skal på den dataansvarliges
anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at
denne kan påse, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

9.4.6Databehandleren skal fremkomme med alle de
oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at databehandleren
overholder persondataforordningens artikel 28, herunder skal
databehandleren give mulighed for, og bidrage til revisioner, herunder
inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller anden revisor,
som er bemyndiget af den dataansvarlige. Inspektioner og revisioner sker
i enhver henseende for den dataansvarliges regning.

9.4.7.Databehandleren skal sikre og påse at de
personer, der hos databehandleren er autoriseret til at håndtere
personoplysninger har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt
en passende lovbestemt tavshedspligt.

9.4.8.Hvis en registreret anmoder databehandleren om
adgang til, og indsigt i den pågældendes personoplysninger skal
databehandleren straks sende anmodningen videre til den dataansvarlige.

9.4.9.Databehandleren bistår, med passende tekniske
og organisatoriske hjælpemidler, den dataansvarlige med opfyldelse af
den dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse
af de registreredes rettigheder som nærmere fastlagt i
persondataforordningens kapitel III.

9.5.Særlige bestemmelser om overførsel af oplysninger til underdatabehandlere eller tredjeparter.

9.5.1.Databehandleren er, som naturligt led i
WEBSHIPPER-løsningen, berettiget til at videregive personoplysningerne
til den dataansvarliges øvrige databehandlere i form af fragtfirmaer, og
endvidere er databehandleren berettiget til at udveksle
personoplysningerne med toldmyndighederne.

9.5.2.Databehandleren må derudover kun videregive
eller overlade personoplysninger til tredjeparter eller
underdatabehandlere efter forudgående aftale med den dataansvarlige.
Databehandleren kan dog videregive eller overlade personoplysninger uden
den dataansvarliges instruks, hvis det følger af den til enhver tid
gældende lovgivning.

9.5.3.Hvis databehandleren overlader
personoplysninger til en anden databehandler, dvs. en
underdatabehandler, er databehandleren forpligtet til at indgå en
underdatabehandleraftale, hvori underdatabehandleren forpligtes til at
overholde minimum samme vilkår, som fremgår af nærværende afsnit.

9.5.4.Databehandleren skal underrette den
dataansvarlige, såfremt databehandleren har planlagt at tilføje eller
udskifte en eller flere underdatabehandlere.

9.5.5.Databehandleren må kun overføre
personoplysninger til et tredjeland, når EU-kommissionen har fastslået,
at der i det pågældende land er sikret et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau.

9.5.6.Hvis oplysningerne overføres til
underdatabehandlere udenfor EU og EØS skal det udtrykkeligt fremgå af
underdatabehandleraftalen jf. pkt. 9.5.3, at underdatabehandleren
pålægges at overholde persondataforordningen og den til enhver tid
gældende persondatalovgivning i øvrigt. Ydermere gælder dette krav også
for underdatabehandlere i EU- og EØS-lande, hvor der ved lov er fastsat
specifikke bestemmelser om databeskyttelse.

9.6.Varighed af databehandlingen

9.6.1.Behandlingen af persondata efter nærværende aftale, fortsætter indtil abonnementets ophør.

9.6.2.I tilfælde af abonnementets ophør er
databehandleren dog forpligtet af nærværende aftale, så længe
databehandleren har adgang til personoplysninger stammende fra den
dataansvarlige.

9.6.3.I tilfælde af abonnementets ophør er
databehandleren forpligtet til at slette alle eventuelle kopier af
personoplysningerne, jf. pkt. 9.6.4.

9.6.4.Databehandleren er, som følge af den danske
bogføringslovgivning, forpligtet til at opbevare de relevante persondata
vedr. hver enkelt forsendelse i op til fem år efter forsendelsesåret af
hensyn til, at kunne dokumentere de ydelser og forsendelser som
abonnementsbetalingerne dækker over. Herefter slettes de
personhenførebare data idet der alene sker en arkivering af varetyper,
værdi/pris og modtagerlandet, mens alle øvrige oplysninger (såsom
modtagernes navne og adresser) slettes.

10. Værneting

10.1Nærværende aftale reguleres af dansk ret.

10.2Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer af,
eller på anden måde er forbundet med nærværende aftale skal søges løst
af parterne gennem forhandling. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed
skal tvisten afgøres i første instans ved Retten i Aarhus.